Anthony the Abbot: Father of All Monks

By Subhasis Chattopadhyay – समदु:खसुख: स्वस्थ: समलोष्टाश्मकाञ्चन: | तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: || 24|| मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: | सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत: स उच्यते || 25|| (Bhagavad Gita Chapter 14,

Read more